แนะนำโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องราวของศาสนา ให้แก่บรรดา เยาวชนคนรุ่นหลังตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดา เศาะฮาบะฮ์ ในขณะเดียวกันเห็นว่า อาจารย์ฟารีด   เฟ็นดี้นั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถและเป็น ผู้ที่เผยแพร่วิชาความรู้ให้กับผู้คนจำนวนมากในสถานที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นผู้ที่ยืนหยัด ตามแนวทาง กิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ จึงมีความต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่ ๆ ที่จะมาทำหน้าที่เผยแพร่แนวทางดังกล่าว

และเพื่อเป็นการรองรับบรรดาบุตรหลานของคณะกรรมการและบรรดานักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจเรียนศาสนา โดยตรงและเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมีจำนวนลดน้อยลงอันเนื่องมา จากกระแสของการเรียนแบบบูรณาการ (เรียนแบบศาสนาควบคู่สามัญ ) มีมากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้เยาวชน ไม่มีสถานที่เลือกเรียนศาสนาล้วน ๆ มากนัก

ดังกล่าวนี้ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีความเห็นตรงกันที่เสนอให้จัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ ในการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม ครั้งที่ 5 /255 4 (วาระที่ 3) วันที่ 11 มิถุนายน 54 มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม  (อาคารมัสยิดหลังเก่า )  และมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง อ .ฟารีด เฟ็นดี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และอ . อับดุลลอฮ์ สุไลหมัดเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

ต่อมาโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามได้ดำเนินการเรียนการสอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 มีนักเรียนเข้ารุ่นแรก ประมาณ 70 คน โดยใช้อาคารมุศ็อลลา (มัสยิดเดิม ) หลังเก่าเปลี่ยนเป็นห้องเรียน และกำหนดหลักสูตรเป็นระดับ ซานาวีย์

ต่อมาในปี 2557 อาคารหลังใหม่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วนสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ จึงใช้อาคารชั้น 2 เป็นที่ทำการเรียนการสอน และได้รื้อถอนอาคารมัสยิดหลังเก่าออกเพื่อใช้พื้นที่ในส่วนนั้นในการทำกิจกรรมอื่น อีกต่อไป

โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามตั้งอยู่บนเลขที่ 27/5 หมู่ 2 ซอยเลียบวารี 39 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต คือ อาจารย์อับดุลลอห์   สุไลหมัด เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน และอาจารย์ฟารีด   เฟ็นดี้   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน